Wskaźniki HR

0%

 • W związku z realizacją projektu  „Innowacyjny system wspomagający ocenę i ewaluację działań HR w przedsiębiorstwach” RPMA.01.02.00-14-5620/16, realizowanego w ramach Osi priorytetowej I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Działania 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

   

   

   

  Witaj,

  Mamy przyjemność zaprosić Cię do udziału w wyjątkowym badaniu, którego celem jest weryfikacja procesów zarządzania kapitałem ludzkim stosowanych w przedsiębiorstwach różnych branż oraz opracowanie zestawu mierników służących do pomiaru efektywności tych procesów.  Jeśli zdecydujesz się poświęcić kilka minut swojego cennego czasu, otrzymasz:

  • dostęp do raportu podsumowującego wyniki uzyskane w badaniu ogólnopolskim, które zostaną opracowane w formie zbiorczych zestawień statystycznych,
  • 12-miesięczny dostęp do pełnej wersji HR Analyzer – innowacyjnego systemu wspomagającego ocenę i ewaluację działań HR w przedsiębiorstwie,
  • możliwość wsparcia działań badawczo-rozwojowych służących wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w Polsce oraz podnoszeniu jakości i efektywności zarządzania kapitałem ludzkim przedsiębiorstw.

  Jesteśmy pewni, że narzędzie HR Analyzer pozwoli na wypracowanie nowej, lepszej jakości pracy działów HR oraz podniesienie ich pozycji w firmie.

   

  Dziękujemy za Twój cenny głos i wsparcie.

   

 • 1. Czy korzystasz / zamierzasz korzystać ze wskaźników pomiaru efektywności procesów HR w poniższych obszarach: *

  Szkolenia i rozwój pracowników
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Nie korzystam Korzystam Zamierzam korzystać

  A1
  Koszt szkoleń jako % całkowitych kosztów wynagrodzeń

  (Suma kosztów szkoleń / suma całkowitych kosztów wynagrodzeń x 100%)

   
  A2
  Koszt szkoleń na etat
  (Suma kosztów szkoleń* / FTE)
  *[łącznie i w podziale na szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne]
   
  A2
  Koszt szkoleń jako OPEX (wydatki na utrzymanie) na etat
  (Łączny koszt szkoleń związanych z utrzymaniem produktu, biznesu, systemu z uwzględnieniem płac osób organizujących i uczestniczących w szkoleniach / FTE)  
  A3
  Koszt szkoleń jako CAPEX (nakłady inwestycyjne) na etat
  ączny koszt szkoleń związanych z rozwojem produktu, biznesu, systemu z uwzględnieniem płac osób organizujących i uczestniczących w szkoleniach / FTE)  
  A4
  Łączna liczba dni (godzin) szkoleniowych dla całej organizacji
  Sumaryczna liczba dni (godzin) szkoleń / miesiąc (kwartał, rok)  
  A5
  Średnia liczba dni (godzin) szkoleniowych na etat
  Liczba dni (godzin) szkoleń / FTE (w ujęciu: organizacja, piony, komórki)  
  A6
  Średnia liczba dni (godzin) szkoleń dla stanowiska na etat
  Liczba dni (godzin) szkoleń dla stanowiska lub grupy stanowisk / FTE (np. w podziale stanowiska menedżerskie i nie-menedżerskie)  
  A7
  Liczba godzin szkoleń e-learninig na etat
  Liczba godzin szkoleń e-learning / FTE (np. w podziale stanowiska menedżerskie i nie-menedżerskie)  
  A8
  Udział kosztów szkoleń e-learninig w kosztach szkoleń ogółem
  (Suma kosztów szkoleń e-learning / suma kosztów szkoleń ogółem)  
  A9
  Wskaźnik liczby pracowników objętych programem Zarządzania Talentami
  (Liczba pracowników objętych programem Zarządzania Talentami / Liczba pracowników [Headcount])  
  A10
  Koszty programu Zarządzania Talentami na uczestnika programu
  (Koszty programu Zarządzania Talentami / liczba pracowników objętych programem)  
  A11
  Zwrot z inwestycji w szkolenia i rozwój pracowników (ROI)
  ROI = (Korzyści netto z inwestycji / Suma kosztów z inwestycji) x 100%  
  A12
  Wskaźnik stosunku zysków do kosztów dla szkoleń i rozwoju pracowników (BCR, benefit-cost ratio)
  BCR = Suma korzyści z inwestycji / suma kosztów z inwestycji  
  A13
  Liczba etatów w firmie przypadających na etat dedykowany do Szkoleń i Rozwoju
  (FTE / FTE dedykowane do szkoleń i rozwoju)  
  A14
  Inne kluczowe wskaźniki dla tego obszaru (wymień jakie)
Ładowanie
Ładowanie...